Strony informacyjne

RODO

 

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:

Firmy: Best-Office Jakubiak Spółka Jawna, 07-410 Ostrołęka, ul. Kopernika 6

Telefon: +48 29 764 37 87

E-mail: sklep@best-office.pl

 

Informuję, iż:

 

 1. Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych w firmie: Best-Office Jakubiak Spółka Jawna

jest Pan: Michał Grabowski,

telefon kontaktowy: +48 29 764 37 87,

e-mail kontaktowy: sklep@best-office.pl,

miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy Best-Office Jakubiak Spółka Jawna;

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;*

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;*

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;*

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Best-Office Jakubiak Spółka Jawna, a w szczególności*:

- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

- prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 1. Pani/Pana dane zostały pozyskane:
 • w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym;*
 • ze źródeł publicznie dostępnych;*

inne:__ ________________________________________________________________________________________;*

i obejmują:

 • imię i nazwisko;*
 • nazwę firmy;*
 • dane teleadresowe;*
 • informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;*
 • inne:__ ____________________________________________________________________________________________;*
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
 • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Best-Office Jakubiak Spółka Jawna;
 • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy Best-Office Jakubiak Spółka Jawna;
 • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;

 

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.

 

Proszę czekać, trwa ładowanie...